Forurensning fra fly krever flere liv enn flystyrter

Ny form for flyskrekk – faren er større for å dø av giftstoffer i flyeksosen enn i flystyrter, viser en ny undersøkelse

13. oktober 2010 av Mason Inman, National Geographic News

De siste årene har cirka 1000 mennesker omkommet i flystyrter hvert år. Men til sammenligning tar flyeksosen livet av rundt 10 000 mennesker i året, sier forskere.

Tidligere undersøkelser har gått ut fra at mennesker bare er utsatt for flyeksos under start og landing. Den nye forskningsundersøkelsen er den første som gjør et grundig anslag over antallet mennesker som dør før tiden på grunn av utslipp fra fly fra alle verdens flyselskaper.

"Vi fant ut at eksos fra fly (som flyr) over 914 meters høyde, og som ikke omfattes av lovgivningen, er skyld i størsteparten av dødsfallene," sier lederen for undersøkelsen, Steven Barrett, som er luftfartsingeniør ved Massachusetts Institute of Technology i Cambridge i USA.

I likhet med eksosen fra biler inneholder flyeksosen en rekke forskjellige forurensende stoffer, blant annet svoveldioksid og nitrogenoksider.

Mange av disse partiklene er ørsmå, cirka 2,5 tusendels millimeter – eller mindre enn tykkelsen av et menneskehår.

Såkalt partikkelformet materiale, som er ytterst lite, er den største trusselen mot folks helse, særlig fordi partiklene kan sette seg fast dypt nede i lungene og kanskje komme inn i blodbanen, hevder forskere.

På sporet av giftig flyforurensning

Steven Barrett og kollegene brukte en datasimuleringsmodell som ble matet med opplysninger om flyruter, gjennomsnittsmengden av forbrukt drivstoff under flygningene og de anslåtte eksosmengdene.

Datamodellen, som bygger på testdata, har vist seg å gi et nøyaktig bilde både av forurensningens bevegelse i atmosfæren og transporten av forurensning mellom kontinentene, særlig fra Asia til Nord-Amerika, sier Steven Barrett.

Ved å sammenligne dataene med en annen atmosfærisk modell kunne gruppen påvise hvordan flyforurensningen sannsynligvis beveger seg, og hvor de forurensende stoffene trolig daler ned til jordoverflaten der folk puster dem inn.

For å anslå hvordan mønstrene i flyforurensningen kan tenkes å øke faren for dødsfall, tok undersøkelsen også med i betraktning hvordan forskjellige folkegrupper fordeler seg over verden.

Gruppen anslo at det på verdensbasis var cirka 8000 dødsfall årlig som skyldtes forurensning fra fly i ordinær marsjhøyde (rundt 10 700 meter), mens omkring 2000 dødsfall skyldtes forurensning under start og landing.

De vanligste dødsårsakene som følge av luftforurensning er ifølge Verdens helseorganisasjon WHO hjerte-karsykdommer og lungesykdommer, herunder lungekreft.

Ikke hjemme hos deg

Stedene med de mest benyttede flyplassene er ikke alltid de som har de største helseproblemene, hevder undersøkelsen.

Når et fly beveger seg i marsjhøyde over skylaget, kan luftstrømmer føre forurensningen langt bort. Fremherskende vinder kan følgelig få forurensningen til falle ned fra himmelen cirka 10 000 kilometer øst for flyets rute.

I USA skjer det årlig cirka 450 dødsfall som følge av utslipp fra fly, noe som ifølge undersøkelsen utgjør bare cirka 15 prosent av antallet man kunne ha regnet med hvis forurensningen fra flyene falt rett ned på bakken.

I India antar man derimot at det inntreffer 1640 dødsfall årlig som følge av flyeksos. Det er syv ganger flere dødsfall enn det normalt skulle vært ut fra antallet fly som letter og lander i India.

Størstedelen av disse dødsfallene skyldes ikke luftfart over indisk territorium, men eksosutslipp i stor høyde over Europa og Nord-Amerika og som blåses tvers over Asia, viser undersøkelsen som er offentliggjort i oktobernummeret av tidsskriftet Environmental Science & Technology.

Kanskje du er interessert i ...

Les også